Truong Viet Ngu Cong Dong Tay Uc

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CỘNG ĐÔNG TÂY ÚC
VIETNAMESE COMMUNITY SCHOOL OF WA

  • Thứ Bảy hàng tuần trong các học kỳ.
  • 1:30 đến 4:30 chiều.
  • Địa điểm: Trung học Girawheen. )
  • Calvert Way Girawheen.
  • Liên lạc 0438 276 255 điều hợp viên hay 0437 074 938 Hiệu Trưởng
  • Trẻ em từ 5 tuổi trở lên: Miễn Phí
  • Người lớn Úc/ Việt (lớp tráng niên): học phí: $50 /học kỳ.

Email: vietnamesewa@gmail.com |  Webiste: www.vietnamesewa.org.au

send us a message





[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »