Vietnam Lamson

Vietnam Lamson TaeKwonDo 展示更多

0892755357 / 0413135659

1 , LIGHT STREET, DIANELLA, WESTERN AUSTRALIA 6059

Claim this Business

Vietnam Lamson TaeKwonDo Club

AUSTRALIAN TAEKWONDO ACADEMY
THE WORLD TAEKWONDO FEDERATION

  • Đạo Đức
  • Kỷ Luật
  • Tự Tin
  • Khiêm Tốn
  • Thể Dục
  • Tự Vệ

Huấn luyện viên: Võ Sư Vương Ngọc Hưng
Huyền Đai Đệ Thất Đẳng Quốc Tế (7th degree Black Belt World TaeKwonDo Federation)

Địa chỉ: Jim Satchell Recreation Centre, Light Street, Dianella

Giờ Tập: Tuesday 6pm-7.30pm / Sunday 3.30pm - 5pm

Tel: 08 9275 5357 / 0413 135 659

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »