Điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng trang web

Trang này (cùng với các tài liệu được nhắc đến trên đó) cho bạn biết các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi www.publishers.org.uk (trang web của chúng tôi), dù là khách hoặc người dùng đã đăng ký. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý tuân theo các điều khoản đó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin về chúng tôi

Trang web của chúng tôi được điều hành bởi The Publishers Association Limited (Chúng tôi). Chúng tôi là một công ty bị giới hạn bởi bảo lãnh đã đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số công ty 3282879 và có văn phòng đăng ký của chúng tôi: 50 Southwark Street, London SE1 1UN. Số VAT của chúng tôi là 233577359.

2. Truy cập trang web của chúng tôi

2.1 Việc truy cập trang web của chúng tôi được phép tạm thời và chúng tôi có quyền rút hoặc sửa đổi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web của chúng tôi không hoạt động bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ thời điểm nào.

2.2 Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, cho các thành viên hoặc một số danh mục thành viên nhất định.

2.3 Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, dù bạn đã chọn hoặc được chúng tôi phân bổ, vào bất kỳ lúc nào, nếu theo ý kiến ​​của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này.

2.4 Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và họ tuân thủ chúng.

3. Sử dụng bị cấm

3.1 Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi vì mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

3.1.1 theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào;

3.1.2 dưới mọi hình thức bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc hành động bất hợp pháp hoặc gian lận nào;

3.1.3 vì mục đích làm hại hoặc cố làm hại trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào;

3.1.4 để gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi bên dưới;

3.1.5 để truyền tải hoặc mua, gửi bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (spam); hoặc là

3.1.6 để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, trojan, sâu, bom thời gian, trình gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ máy tính nào phần mềm hoặc phần cứng.

3.2 Bạn cũng đồng ý không truy cập mà không có thẩm quyền, can thiệp, gây thiệt hại hoặc làm gián đoạn:

3.2.1 bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi;

3.2.2 bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào mà trang web của chúng tôi được lưu trữ;

3.2.3 bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trong việc cung cấp trang web của chúng tôi; hoặc là

3.2.4 bất kỳ thiết bị hoặc mạng hoặc phần mềm nào thuộc sở hữu hoặc được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

4.1 Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều ước trên khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

4.2 Bạn có thể in một bản sao và có thể tải xuống các bản trích xuất của bất kỳ trang nào trong trang của chúng tôi để tham khảo cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn vào tài liệu được đăng trên trang web của chúng tôi.

4.3 Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

4.4 Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) vì các tác giả của tài liệu trên trang web của chúng tôi luôn phải được công nhận.

4.5 Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

4.6 Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ ngừng ngay lập tức và bạn phải lựa chọn hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã thực hiện .

5. Phụ thuộc vào thông tin được đăng

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang web của chúng tôi không có ý định đưa ra lời khuyên về việc nên đặt sự phụ thuộc nào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào được đặt trên các tài liệu đó bởi bất kỳ khách truy cập nào vào trang web của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

6. Trang web của chúng tôi thường xuyên thay đổi

Chúng tôi mong muốn cập nhật trang web của mình thường xuyên và có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc đóng cửa vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi có thể lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật tài liệu đó.

7. Trách nhiệm của chúng tôi

7.1 Tài liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm nào là chính xác. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên và các bên thứ ba của chúng tôi kết nối với chúng tôi theo đây rõ ràng loại trừ:

7.1.1 tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được ngụ ý theo luật, luật chung hoặc luật sở hữu;

7.1.2 bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả do bất kỳ người dùng nào liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc kết quả sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với:

7.1.2.1 mất thu nhập hoặc doanh thu;

7.1.2.2 mất kinh doanh;

7.1.2.3 mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;

7.1.2.4 mất tiền tiết kiệm dự kiến;

7.1.2.5 mất dữ liệu;

7.1.2.6 mất thiện chí;

7.1.2.7 quản lý hoặc thời gian làm việc bị lãng phí; và

7.1.2.8 đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên phát sinh và có phải do bị tra tấn (kể cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hay không, ngay cả khi có thể thấy trước.

7.2 Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về việc gian lận hoặc xuyên tạc về vấn đề cơ bản hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

8. Thông tin về bạn và lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý đó và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

9. Giao dịch kết thúc thông qua trang web của chúng tôi

Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin được hình thành thông qua trang web của chúng tôi hoặc do các chuyến thăm do bạn thực hiện được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện cung cấp của chúng tôi.

10. Tải tài liệu lên trang web của chúng tôi

10.1 Bất cứ khi nào bạn sử dụng tính năng cho phép bạn tải tài liệu lên trang web của chúng tôi hoặc để liên hệ với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung sau. Bạn đảm bảo rằng mọi đóng góp như vậy đều tuân thủ các tiêu chuẩn đó và bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi vì bất kỳ vi phạm nào về bảo hành đó.

10.1.1 Các khoản đóng góp phải:

10.1.1.1 là chính xác (nơi họ nêu rõ sự thật);

10.1.1.2 được tổ chức thực sự (nơi họ nêu ý kiến); và

10.1.1.3 tuân thủ luật hiện hành tại Vương quốc Anh và ở bất kỳ quốc gia nào mà từ đó chúng được đăng.

10.1.2 Các khoản đóng góp không được:

10.1.2.1 chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng bất kỳ người nào;

10.1.2.2 chứa bất kỳ vật liệu nào khiêu dâm, gây khó chịu, hận thù hoặc viêm;

10.1.2.3 quảng bá tài liệu khiêu dâm;

10.1.2.4 thúc đẩy bạo lực;

10.1.2.5 thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;

10.1.2.6 vi phạm bất kỳ quyền tác giả, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác;

10.1.2.7 có khả năng đánh lừa bất kỳ người nào;

10.1.2.8 được thực hiện do vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào của bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tự tin;

10.1.2.9 thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

10.1.2.10 đe dọa, lạm dụng hoặc xâm nhập quyền riêng tư của người khác, hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết;

10.1.2.11 có khả năng quấy rối, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác;

10.1.2.12 được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ người nào;

10.1.2.13 tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ chúng ta, nếu đây không phải là trường hợp; và

10.1.2.14 ủng hộ, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào (ví dụ như chỉ bằng ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

10.2 Mọi tài liệu bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào được bạn đăng tải hoặc tải lên trang web của chúng tôi cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

10.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên trang web của chúng tôi đăng.

10.4 Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu hoặc bài đăng nào bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu, theo ý kiến ​​của chúng tôi, tài liệu đó không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong các điều khoản này.

11. Dịch vụ tương tác

11.1 Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên các trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn:

11.1.1 bảng thông báo;

11.1.2 cơ sở dữ liệu vi phạm quyền tác giả hoặc lãnh thổ và các dịch vụ truyền thông

11.2 Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra cho người dùng (và đặc biệt đối với trẻ em) từ bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi và chúng tôi sẽ quyết định trong mọi trường hợp. các dịch vụ liên quan (bao gồm cả loại điều độ sử dụng) trong ánh sáng của những rủi ro đó. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, theo dõi hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình và chúng tôi loại trừ trách nhiệm của mình đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của người dùng không đúng tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi , liệu dịch vụ có được kiểm duyệt hay không.

11.3 Nơi chúng tôi làm vừa phải một dịch vụ tương tác, chúng tôi thường sẽ cung cấp cho bạn một phương tiện liên lạc với người kiểm duyệt, nên một mối quan tâm hoặc khó khăn phát sinh.

12. Liên kết đến trang web của chúng tôi

12.1 Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm theo cách công bằng và hợp pháp và không làm hỏng danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức nào liên kết, phê duyệt hoặc xác nhận về phía chúng tôi, nơi không tồn tại.

12.2 Bạn không được thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

12.3 Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, cũng như bạn không tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền rút quyền liên kết mà không cần thông báo. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ tất cả các khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong các điều khoản này.

12.4 Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web ngoài mục đích nêu trên, vui lòng giải quyết yêu cầu của bạn tới mail@publishers.org.uk Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13. Liên kết từ trang web của chúng tôi

Khi trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

14. Thẩm quyền và pháp luật hiện hành

Các tòa án Anh sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến, truy cập trang web của chúng tôi mặc dù chúng tôi giữ quyền tố tụng bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có liên quan. Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Anh.

15. Thương hiệu

TurnKey Exhibition Services là thương hiệu UK của chúng tôi. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này cấp cho bất kỳ quyền hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu nào như vậy.

16. Biến thể

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn thỉnh thoảng phải kiểm tra trang này để thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện, vì chúng có liên quan đến bạn. Một số điều khoản trong các điều khoản sử dụng này cũng có thể được thay thế bằng các điều khoản hoặc thông báo được xuất bản ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

17. Mối quan tâm của bạn

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào về tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cám ơn đã ghé thăm trang của chúng tôi.

Translate »