Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc

Cộng Đồng Người Xem thêm

(08) 9328 9391

4 & 5/151-155 Brisbane St, Perth WA 6000, Australia

http://vietnamesewa.org.au

Claim this Business

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - Tây Úc

VIETNAMESE COMMUNTFY IN AUSTRALLA - WACHAPTER INC.

Office: 4 & 5/151-155 Brisbane St, Perth WA 6000
Tel: (08) 93285 93091 - Fax: (08) 9227 6116 - ABN: 78 936 522 494
Email: vietnamesewa@gmaIl.com Web: http://vietnamesewa.org.au
FB: www.facebook.com/VietnameseCommunItyIinAustraliaWaChapter

This Business has no Posts Yet

send us a message

[recaptcha id:ko class:ko]

Translate »